Hjälpsidor

Under uppbyggnad

Sökformulär för fynd

Senast uppdaterat: Dec 06, 2018 08:33AM CET

OM SÖKFORMULÄRET
För att söka fynd i Artportalen så finns ett sökformulär under fliken Sök och länken Sök fynd.Sökformuläret är uppdelat i fem delar: ART, PERIOD, MINA OBSERVATIONER, GEOGRAFI och FYNDEGENSKAPER. Varje fält innehåller ett antal sökparametrar. Hur många och vilka sökparametrar respektive fält innehåller ser man genom att klicka på plustecknet uppe till höger i fältet. Valbara parametrar visas i grått och grönmarkeras vid aktivering. Via länken Rensa formuläret töms sökfönstret på tidigare inställningar. Om du inte anger en art eller artgrupp begränsas sökningen av andra parametrar som du väljer. Dessa sökningar måste bestå av minst en datumperiod i kombination med en fyndplats/område.


ART
Här anger man vilken art/artgrupp man skall söka på.Artgrupp: Välj artgrupp när du vill söka efter alla arter inom en viss artgrupp. Välj från flervalslistan.

Art: Ange artnamn i sökrutan. Välj den art du vill söka efter. Genom att välja en artgrupp i menyn efter Sök namn begränsas artnamnsökningen till en enskild artgrupp. När du valt artnamn att söka på, visas en markerad kryssruta för Inkludera underliggande taxa. Med den markerad ger din sökning resultat för alla underliggande taxa (underarter, raser, former m.m.) som ingår i den art du valt. Vill du endast söka efter fynd av en specifik art, ras m.m., så avmarkerar du detta val.

Artbestämning säker: Här väljer du om fynd som markerats som osäkra skall visas eller inte i sökningen.

Ospontan: Här väljer du om du vill söka på arter som är ospontana, d.v.s. förrymds, introducerade eller av osäkert ursprung.

Rödlistekategori: Här ges möjlighet att begränsa sökningen till arter som är klassade som rödlistade i aktuell rödlista. Vid sökning efter rödlistade arter kan artnamnsfältet lämnas tomt.
Sökningen kan begränsas till en eller flera rödlistekategorier. Välj mellan Hotade [sårbar (VU), starkt hotad (EN) och akut hotad (CR)] eller alla rödlistade, d.v.s. alla arter som är listade med någon form av rödlistekriterium.PERIOD
Du kan avgränsa sökningen till ett visst datum eller datumperiod när fyndet är inrapporterat till Artportalen.
Period: Sökning på fynddatum kan göras via snabbknappar på dagens datum (Idag), Tre dagar, En vecka eller En månad. Det går också att skriva in datum i från­- och till­-fälten eller välja datum med kalenderfunktionen.

 

År/Månad: Fyll i önskade år eller markera önskade månader.
Med Rapporterad kan du begränsa sökningen till det datum då fyndet rapporterades in. Det går att kombinera sökning på fynddatum (period) med rapporterad.
 
Avgränsa period: I Artportalen kan man rapportera att man sett sitt fynd inom en längre tidsperiod. Det kan vara om man inte vet exakt när observationen gjordes, men man vet att det var t.ex. under sommaren. Som exempel kan vi säga att ett fynd är rapporterat med intervallet 1 juni – 31 augusti. En sökning på ”fynd i juli” resulterar då i att fyndet kommer med, vilket kan ge missvisande resultat. I sökformuläret kan man nu avgränsa en sökning med period så att endast fynd med start- och slutdatum innanför perioden visas. Sökfältet heter ’Avgränsa period’ och finns under ’Fler sökparametrar’ (för period).

MINA OBSERVATIONER
Du kan begränsa sökningen till fynd där du är observeratör/medobservatör eller rapportör.Observerad: Du är med som observatör/medobservatör. Genom att markera här och visa resultatet som detaljerad lista kan du markera och ändra i flera fynd som du är ägare till.

Rapporterad: Du har rapporterat in, oavsett om du själv är observatör.

Privat kommentar: Sök endast bland de av dina fynd som har privata kommentarer.

Organisation: Om du är inloggad med en roll inom en organisation, så visas ett alternativ där du kan välja att endast visa fynd för vilka organisationen har redigeringsansvar.

Rapportör: Om du är inloggad med en roll inom en organisation, så visas även ett alternativ där du kan välja att söka på en specifik rapportör,GEOGRAFI
Du kan ange den plats eller det område som du vill söka fram fynd från på två sätt.
Antingen söka på befintliga fyndplatser/områden eller genom att rita in en polygon direkt i en karta för att söka efter fynd inom denna yta.Karta/yta: Rita in en polygon direkt i karta för att söka efter fynd inom denna.

Fyndplats: Sök bland registrerade fyndplatser, dina egna och allmänna fyndplatser (går endast om sökningen är inom artgrupp fåglar). Det går att söka på flera fyndplatser vid samma sökning.

Landskap. Välj ett eller flera landskap.

Län. Välj ett eller flera län.

Kommun. Välj en eller flera kommuner.

Andra områden: Sök på namn efter andra områden som Naturreservat, SPA­områden, Ramsar och församlingar m.fl.

Rapportområde (fåglar): Rapportområden används endast inom ornitologin. Det är administrativa regioner inom vilka de olika regionföreningarna inom SOF ansvarar för kvalitetssäkring och fyndadministration

Max noggrannhet (m): Man kan begränsa sökningen inom en angiven max-noggrannhet på fyndplatserna.


FYNDEGENSKAPER.
Inom fyndegenskaper finns ytterligare parametrar att välja på vid sökning. Dessa är inte är obligatoriska vid rapportering varför vissa fynd kan sakna denna information.Bilder: Begränsar sökresultatet till att bara visa fynd med bifogade bilder.

Anmärkningsvärda: Ger möjlighet att sortera fram fynd som genom olika filter (rapportmallar och landskapskataloger) anses
vara extra intressanta. Det går också att välja att filtrera fram Visa alla fynd med  varning.

Underkända: Väljs för att se egna fynd som underkänts av validerare.

Valideringsstatus: Välj i menyn för att filtrera fram fynd som har genomgått validering och fått valideringsstatus. Fler alternativ kan väljas vid samma sökning.

Kön: Begränsar sökningen till fynd med information om kön. Finns bara för vissa artgrupper.

Stadium: Begränsar sökningen till fyndets ålder eller levnadsstadium (finns inte för alla artgrupper).

Aktivitet: Utgår från information om det rapporterade fyndets beteende/aktivitet (t.ex. födosökande, sträckande, spel/sång m.fl.). Finns bara för vissa artgrupper.

Aktivitetskategori: För att förenkla sökning som omfattar flera aktiviteter av samma karaktär finns några snabbval där dessa har grupperats t.ex. sträckande, stationär.

Metod: Söker man efter fynd som rapporterats med information om hur fyndet noterats, hur fyndet samlats in, med vilken utrustning o.s.v.

Projekt: Är filtret som används för att visa fynd som rapporterats inom ett eller flera projekt.

Längd och Vikt: Går endast att använda vid sökning inom artgruppen fiskar.

Ej återfunnen: Här kan du välja om du i sökresultatet vill ha med även ”negativa fynd”, där man rapporterat in eftersökta arter på kända fyndplatser. I ursprungsläget visas dessa fynd.

Ej funnen: Inom vissa inventeringsprojekt kan fynd rapporteras negativt från platser varifrån arten inte tidigare är känd. Sådana fynd visas normalt inte.

Sammanställda: Sammanställda fynd visas normalt inte. Det är övergripande fynd som skapats av administratörer och bygger på en bedömning av flera fynd. Bedömningsfynden skapas och används främst vid sammanställning och publicering av årsrapporter. Här väljer du om du vill se sådana fynd, separat eller tillsammans med enskilda fynd.

https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete