Hjälpsidor

Under uppbyggnad

Vem använder information från Artportalen?

Senast uppdaterat: May 23, 2018 03:39PM CEST

Artportalen och samhällsnyttan

Artportalen är ett viktigt verktyg för professionell och ideell naturvård och innebär en unik möjlighet att samla och förbättra kunskapen om vår flora och fauna. Artportalen används i stor utsträckning i naturvårdsarbetet och kan i framtiden hjälpa oss att se trender för att förebygga miljö- och klimatproblem. Artportalen används av såväl privatpersoner och ideella föreningar som forskare och myndigheter och utgör en grundläggande datakälla för bl.a. länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och många kommuner i deras naturvårdsarbete och i arbetet med fysisk planering. Det är också ett viktigt underlag för EU-rapportering och ArtDatabankens arbete med bl.a. rödlistning. 
 

Artportalen är ett öppet system för sökning och rapportering av artfynd, vilket innebär att de uppgifter som rapporteras in är fria för alla att använda och visas öppet direkt efter att de publicerats. Undantag görs dock för de känsligaste arterna, som döljs för publik visning. Grundtanken med denna öppenhet är att den ska främja intresset för våra växter, svampar och djur, bidra till en effektivare naturvård samt öka förståelsen för densamma.
 

Risken med att publicera exakta fynduppgifter måste alltså vägas mot naturvårdsnyttan med öppen visning. Den öppna visningen ökar chansen till att naturvårdshänsyn tas vid t.ex. exploatering och skogsavverkning, och en mer allmän kännedom om arters förekomster kan göra att närboende eller lokala naturvårdare bättre kan bevaka eventuella hot mot arten. Genom att fler ges chans att se arterna, och därigenom lär sig känna igen dem och dess miljökrav, stimuleras möjligheten till ökad inrapportering och till ökat intresse och förståelse för naturen och för naturvårdsarbetet.

https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete