Hjälpsidor

Under uppbyggnad

Roller och ansvar

Senast uppdaterat: Jan 11, 2018 03:17PM CET
Nedan listas och beskrivs de organisationer, enheter och begrepp som är kopplade till expertvalideringen, deras roller och generella ansvar.

ArtDatabanken har en koordinerande roll i hela valideringsarbetet, delar ut behörigheter för validering, skapar utbildningstillfällen och ansvarar för support, håller kontakt med validerare, tar fram riktlinjer och skapar tekniska förutsättningar för validering i Artportalen. ArtDatabanken har också en koordinerande och drivande roll för validering av respektive organismgrupp, bl.a. via nationella valideringsgrupper, med undantag för fåglar (drivs inom SOF BirdLife).

Nyckelorganisationer är ArtDatabankens viktiga samarbetspartners i uppbyggnad och koordinering av valideringsorganisationen. Dessa är SOF BirdLife, Svenska Botaniska Föreningen, Sveriges Entomologiska Förening och Sveriges Mykologiska Förening . Nyckelorganisationerna är representerade i Artportalsrådet (se nedan).

Nationell valideringsgrupp (NVG) är en grupp med samordnande och drivande funktion inom respektive organismgrupp (med undantag för fåglar, se ovan). ArtDatabanken ansvarar för koordineringen. NVG innehåller experter/representanter från ArtDatabanken, ideella föreningar, expertkommittéer, muséer m.fl. beroende på behovet. NVG utser och samordnar validerare inom organismgruppen, föreslår och utvecklar upplägg i landet, fördelar ansvaret, engagerar samt säkerställer att en bra valideringskultur råder och att valideringsreglerna tillämpas korrekt.

Artportalsrådet är ett rådgivande organ för ArtDatabankens arbete med Artportalen och därmed även för valideringsarbetet. Artportalsrådet består av representanter från ArtDatabanken, nyckelorganisationer (se ovan) och myndigheter (t.ex. Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Trafikverket, Jordbruksverket, Naturskyddsföreningen, länsstyrelser och kommuner). Artportalsrådet träffas en till två gånger per år.

Validerare är den person som är behörig att bedöma och sätta valideringsstatus på fynd i Artportalen inom sitt ansvarsområde. Validerare utses av NVG. För fåglar utses validerare av Rrk inom SOF BirdLife. Valideraren kan genom sin valideringsroll ha åtkomst till skyddsklassade fynd i Artportalen inom sitt ansvarsområde.

Rapportör är den person som rapporterat in fyndet, ansvarar för fynduppgiftens kvalité samt har redigeringsrätt. Rapportör behöver inte vara identisk med observatör. Rapportören ansvarar för att rättningar utförs i enlighet med validerarens instruktioner och kan ändra i, ta bort eller lägga till egna rapporter. Rapportören har inte åtkomst till andras skyddsklassade fynd i Artportalen.
 
https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete