Hjälpsidor

Under uppbyggnad

Prioriteringar inom expertvalidering – vad ska valideras?

Senast uppdaterat: Sep 29, 2017 04:39PM CEST
Prioriteringar för expertvalidering kan främst göras inom två områden – fynduppgifter och artgrupper. ArtDatabankens generella riktlinjer för dessa beskrivs nedan. De mer detaljerade prioriteringarna och valideringens ambitionsnivå kan variera mellan olika organismgrupper och/eller projekt och bestäms därför närmare inom respektive NVG.
 
Prioriteringar inom fynduppgifter
Expertvalidering ska i princip omfatta de fynduppgifter som ingår i definitionen, d.v.s. taxontillhörighet, geografisk position och eventuellt övrig information om den har betydelse. Här kan behoven skilja sig beroende på organismgrupp och syfte – för t.ex. floraväktare, markägare och naturvårdstjänstemän kan lokalangivelsen och dess noggrannhet vara minst lika viktig som rätt taxon och krav på noggrannhet kan därmed bli högt. Det är dock önskvärt att valideraren också, om möjligt, granskar de andra fynduppgifterna såsom datum, taxonomisk nivå, geografisk noggrannhet (så hög som möjligt), aktivitet, enhet, kön, ålder/stadium samt biotopbeskrivning.
 
Prioriteringar inom artgrupper
Prioriteringen av vilka arter som ska valideras bör i första hand utgå från naturvårdsfokus och spegla både nationella och internationella åtaganden såsom rödlistning, uppföljning av åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP), biogeografisk uppföljning m.m. Ett annat fokus är validering av arter som ingår i uppdatering av provinskataloger, de årliga rapporterna inom t.ex. fåglar, fjärilar, provinsprojekt m.m. Prioriteringar inom artgrupper med naturvårdsfokus och med annat fokus listas nedan.
 
Naturvårdsfokus – följande arter ingår:
  • Rödlistade arter – framför allt hotade (RE­–VU), sedan övriga (NT, DD)
  • Fridlysta och direktivsarter – utöver fridlysta arter framför allt arter från Art- och habitatdirektivets Annex 2 och 4 samt Fågeldirektivets Annex 1
  • Arter med åtgärdsprogram (ÅGP-arter)
  • Övriga arter intressanta för naturvården, t.ex. invasiva främmande arter
  • Dåligt kända arter där Artportalens rapporter kan förbättra kunskapsläget
 
Annat fokus – arter som ingår i arbete med:
  • Provinskatalog - nya arter för Sverige och för varje provins/län
  • Årsrapportering av intressanta fynd, t.ex. av fåglar, fjärilar, kärlväxter och inom provinsprojekt
  • Sällsynta arter inom varje provins, d.v.s. med ett visst högst antal lokaler inom provinsen
  • Taxonomisk/faunistisk/floristisk/geografisk utredning av begränsad grupp
  • Forskning
https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete