Hjälpsidor

Under uppbyggnad

Ordlista

Senast uppdaterat: Oct 06, 2017 02:28PM CEST
Allmän lokal
Allmänna fyndplatser som alla användare kan använda vid rapportering av fågelobservationer. För att se allmänna lokaler i kartbilden i rapportformuläret eller på söksidan måste man först ha fåglar som förvald artgrupp eller skriva in ett fågelnamn i artnamnsfältet. Allmänna lokaler visas som gröna punkter i kartan, mörkgröna punkter är huvudlokaler och ljusgröna är dellokaler.

Dellokal
Se huvudlokal.

Diffusering
Fynd av skyddade arter visas på översiktliga kartor genom att fyndplatsen diffuseras. Diffuseringsgraden sätts utifrån vilken skyddsklass arten tillhör.

Dolt fynd
Dolda fynd visas enbart för rapportören och observatörerna samt externa användare som av naturvårds- eller forskningsskäl behöver tillgång till skyddade arter. Fynd kan döljas på två olika sätt (se skyddat fynd).

Ej funnen/ej återfunnen
Parametrar som möjliggör rapportering av negativa fynd. Ej återfunnen innebär att arten ej är känd inom området sedan tidigare och att den ej hittas i inventering trots att de rätta förutsättningarna finns. Ej återfunnen innebär att arten är känd inom området sedan tidigare men inte hittats i inventering.

Floraväkterirapporter
En floraväkterirapport är ett artfynd som registrerats inom Svenska Botaniska Föreningens projekt Floraväktarna.

Fyndplats
Den geografiskt koordinatsatta plats till vilket fynden kopplas.

Huvudlokal
När man skapar en fyndplats kan man välja att länka samman sin lokal med en huvudlokal. Huvudlokaler skapas av Regionala rapportkommittén för fåglar (RRK) och används främst vid rapportering av fåglar. Till huvudlokalerna finns även ofta dellokaler kopplade. Huvudlokaler och dellokaler är s.k. allmänna lokaler, d.v.s de är öppna för alla att rapportera på.

Hybrid
Hybrid är en korsning mellan två arter. Det vanliga sättet att i artlistor och i text visa att det är fråga om en hybrid är att skriva de ingående artnamnen efter varandra med ett "x" emellan, t.ex. norrlandsviol x sumpviol.

Kvalitetsgranskning
Vissa fynd i Artportalen omfattas av en kvalitetsgranskning, även kallat validering. Kvalitetsgranskningen omfattar i första hand ovanliga/sällsynta/hotade arter. När ett fynd kvalitetssäkrats framgår det genom en symbol som anger dess kvalitetssäkringsstatus

Provinskatalog
Provinskatalogerna (eller "Regionala fyndkataloger") i Artportalen är en landskapsvis presentation av artfynd inom en organismgrupp. Katalogerna bygger på artfynden som finns i Artportalen i kombination med data från omfattande vetenskapliga genomgångar av fyndmaterial från äldre samlingar och publikationer.

Listor
Listor visar sammanställningar av arter baserat på fynduppgifter inom områden, fyndplatser, perioder och för observatörer. Listorna uppdateras automatiskt när nya fynd publiceras eller ändras/raderas.

Negativt fynd
En art som eftersökts inom ett område men som ej hittats rapporteras med parametern Ej funnen altenativt Ej återfunnen och blir således ett negativt fynd. Mer information finns i FAQ:n.

Observatör
Den som såg eller på annat sätt noterade det inrapporterade fyndet. Ofta den samma som rapportören, men inte alltid.

Ospontan

Fynd som bedöms ha kommit till Sverige eller regionen med människans hjälp.

Rapportör
Den som registrerar ett fynd i Artportalen. Ofta den samma som observatören, men inte alltid. Rapportering kan göras åt en annan person som är observatör (andrahandsrapportering).

Redigeringsansvarig
Den som rapporterar blir också i normalfallet redigeringsansvarig för fynduppgiften, vilket innebär ensamrätt att ändra/uppdatera fynduppgifter så länge fynduppgiften inte är slutligt bedömd som underkänd eller godkänd i valideringen, då redigeringsmöjligheten låses. Som redigeringsansvarig har man ansvar för fynduppgifternas kvalitet, d.v.s. se till att uppgiften är så korrekt som möjligt samt skyldighet att rätta uppgiften vid kännedom om felaktigheter. Man måste också se till att man är kontaktbar, vilket handlar om att hålla kontaktuppgifterna i Artportalen uppdaterade. Ersatte termen Ägare i april 2015.

Skyddat fynd
Fynduppgifter kan skyddas på två sätt, antingen genom att vara upptagna på ArtDatabankens lista över skyddsklassade arter eller genom att användaren själv väljer att skydda dem. Ett skyddat fynd döljs (Se dolt fynd).

SOF
Sveriges Ornitologiska Förening

Superlokal
Samma sak som huvudlokal. Superlokal är en benämning som användes i Svalan (Tidigare verson av Artportalen).

Upptäckare
Den/de observatör/-er som var med vid en nyupptäckt förekomst av en art.

Validerare
En person som har behörighet att kvalitetssäkra fynd. Validerare är personer som har stor kunskap om en organismgrupp och rollen som validerare får de via ArtDatabanken i samråd med de nationella föreningarna SMF, SBF, SEF och SOF.

Ägare
Termen är sedan april 2015 ersatt av "Redigeringsansvarig".
https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete